deratizácia, dezinfekcia a dezinsekcia

DERATIZÁCIA

Deratizácia je systém regulácie škodlivých hlodavcov, ktorý sa vykonáva v súlade s prostredím a populačnou dynamikou hlodavcov. Jedná sa o opatrenia preventívne a represívne s využitím chemických metód hubenia hlodavcov spočívajúcich najmä v aplikácii rodenicídov.

DEZINSEKCIA

Súbor metód a postupov, cieľom ktorého je likvidácia hmyzu alebo článkonožcov významných z hľadiska ako prenášačov choroboplodných zárodkov a obtiažneho hmyzu, alebo hospodársky významných škodcov na surovinách, produktoch, skladovaných materiáloch a objektoch. Ničenie lezúceho hmyzu (švábovitý hmyz, mravce, blchy, ploštice, ...).

DEZINFEKCIA

Súbor metód a opatrení na zlepšenie hygieny prostredia súvisiaci s elimináciou možných infekcií. Biologickým rizikom rozumieme baktérie, riketsie, vírusy a parazity prenosné na ľudí po konzumácii požívatín a vyvolávajúce u nich chorobný stav a baktérie a plesne schopné vytvárať v požívatinách alebo črevnom trakte toxíny.